ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK – KREATÍV INAS

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja

A Kreatív Inas (Bakó Krisztián E.V). (székhely: 8089. Vértesacsa. Rákóczi Ferenc utca 25.) (a továbbiakban: Szolgáltató) nyomdai közvetítői szolgáltatást nyújt megrendelői részére. E körben, annak érdekében, hogy a Szolgáltató lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

A Szolgáltató egyedi megrendelések és tartós, szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés ezen rendelkezésektől csak és kizárólag kifejezetten eltérő, írásban rögzített szerződéses rendelkezés esetében lehetséges.

3. Az ÁSZF ismertetése Partnereinkkel

A Szolgáltató jelen rendelkezéseket honlapján (www.kreativinas.hu), valamint székhelyén, telephelyein és fióktelepein jól látható, Ügyfeleink számára hozzáférhető helyen közzéteszi.
Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén a megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Szolgáltató az ÁSZF alkalmazására Ügyfeleink figyelmét felhívja.
Megrendelőink, – ha és amennyiben a Szolgáltató a megelözőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett – a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak ezen feltételek betartására.

4. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette. A Szolgáltató az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Szolgáltató írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

5. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti (Nyomdai és grafikai szolgáltatás megrendelésekor), nyomdai úton előállítható kiadvány nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Szolgáltató minden nyomtatási feladatot kizárólag a vásárlótól kapott nyomtatási adatok alapján végez el. Ezeket az adatokat kizárólag olyan formátumban, és azokkal a specifikációkkal lehet átadni, melyek a vásárlói információban meg vannak nevezve. Ha ettől eltér az adatformátum, vagy más a specifikáció, akkor nem szavatolható a hibamentes nyomtatás.

A vásárló köteles az általa szolgáltatott adatok átadása előtt gondosan meggyőződni arról, hogy ezek alkalmasak-e a leendő nyomtatási feladatra. A Szolgáltató bizonyos adatokat ingyenesen leellenőriz. Az ezen adatok miatt bekövetkező hibás nyomtatásra Szolgáltató minőségi garanciát (adat ellenőrzéshez kapcsolódó) vállal. Amennyiben Szolgáltató elfogadta és hibátlanként igazolja vissza a nyomdai anyagot, úgy az ebből eredő hibákért felelősséget vállal. Felelősséget vállal továbbá, azokért az esetleges tartalombeli eltérésekért (színbeli minimális eltérésekért nem), melyek a nyomtatandó anyag digitális (softproof) vagy fizikai (hardproof) mintanyomata és az elkészült termék között fedezhető fel.

Megrendelő köteles a korrektúrára átküldött elő- és köztermékek szerződésnek való megfelelését haladéktalanul ellenőrizni. Ekként a megrendelő nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatát követően valamennyi nyomtatási hiba és kockázat a megrendelőt terheli, kivéve, ha olyan nyomtatási hibáról van szó, mely a nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatot követően, nem megrendelő nyilatkozatából eredően áll elő. Ez érvényes a Megrendelő minden további jóváhagyó nyilatkozatára is, beleértve elsősorban, de nem kizárólag, ha a Szolgáltató által jelzett – még nyomtatható – hibák ellenére is jóváhagyja a nyomtatást.

A Megrendelő szavatol azért, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak, illetve azért is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.
A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

A megrendelő által, a Szolgáltató-hoz elküldött, az elvégzendő munkához szükséges információk, adatok, elektronikus dokumentumok, nyomtatási anyagok, ingyenesen, de csak a szerződés hibátlan teljesedésbe mentéig kerülnek megőrzésre, azt követően törlésre kerülnek.

6. Megrendelés (Marketing, szolgáltatás, nyomdai kivitelezések)

A szerződés tárgyát képező szolgáltatás, illetve a Szolgáltató által leszállítandó áru, elvégezendő marketing szolgáltatás, termék paramétereit a Megrendelővel egyeztetett feltételek mellett kerülnek kivitelezésre. A szolgáltatás, mint ráutaló magatartással a szóban elmondott szolgáltatási ajánlat szerinti tartalommal jön létre a felek között (külön dokumentumok aláírása nélkül).

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek/szolgáltatások online, email, telefonon rendelhetők meg. A termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött írásbeli, vagy szóbeli szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Különös tekintettel bármely Marketing szolgáltatásunk megrendelésekor a Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a Megbízottat az elállás elött 30 nappal értesíti (írásban a kreativinas@gmail.com email címre írt lemondó nyilatkozattal), ellenkező esetben a tárgyhót követő hónapot is köteles a Megrendelő megfizetni a Megbízó (Bakó Krisztián E.V) részére.

INDOKLÁS: A Marketing szolgáltatásunkat egy előre ütemezett algoritmus alapján végezzük, legalább 30 nappal előre tervezve és felépítve (cikkek, videós anyagok, képek elkészítése) és ütemezése.
Marketing szolgáltatásunk megrendelése történhet szóbeli szerződés alapján is, továbbá emailben, Facebook messengeren keresztül is.

 

7. A megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a 6. pontban meghatározottaknak megfelelően továbbított megrendeléseket 2 munkanapon belül e-mailben visszaigazolja.
Eltérő rendelkezés hiányában a jogi kötelező erővel bíró szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést elutasítsa, vagy a már megkötött szerződések esetében rendkívüli és azonnali felmondással éljen, abban az esetben, ha az átadott nyomtatási adatok a Magyar Köztársaság Alkotmányát sértő tartalommal bírnak, vagy ha a Magyar Köztársaság közrendjébe ütköznek.

8. Árak-Nyomdai termékeknél

A megrendelés visszaigazolásában megadott árak tartalmazzák a csomagolást, a megrendelt termékenként 1 db. szállítási címre fuvarozást, a portót, a mindenkori forgalmi adót, valamint a 2011. évi LXXXV. törvényben rögzített környezetvédelmi termékdíjat abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolásból másra nem lehet következtetni.
A megadott árak azzal a fenntartással érvényesek, hogy a vásárló ajánlatában található megrendelés adatai a szerződéskötés után változatlanok maradnak. Azok a költségek, amelyek a vásárlóval a megrendelés visszaigazolását követően kötött további megállapodásokkal kapcsolatosak, külön lesznek felszámolva.
A szállítás költsége magában foglalja a vásárló által megadott megrendelt termékenként 1 db. szállítási címre történő egyszeri szállítást.

9. Leadott anyag

Megrendelő köteles a korrektúrára átküldött elő- és köztermékek szerződésnek való megfelelését haladéktalanul ellenőrizni. Ekként a megrendelő nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatát követően valamennyi nyomtatási hiba és kockázat a megrendelőt terheli, kivéve, ha olyan nyomtatási hibáról van szó, mely a nyomtatást jóváhagyó nyilatkozatot követően, nem megrendelő nyilatkozatából eredően áll elő. Ez érvényes a megrendelő minden további jóváhagyó nyilatkozatára is. Ha ettől eltér az adatformátum, vagy más a specifikáció, akkor nem szavatolható a hibamentes nyomtatás. A vásárló köteles az általa szolgáltatott adatok átadása előtt gondosan meggyőződni arról, hogy ezek alkalmasak-e a leendő nyomtatási feladatra.
A Szolgáltató a leadási anyagot – olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül – minőségileg megvizsgálja, szükség esetén a Megrendelő által kívánt javításokat – a Megrendelő költségére – elvégzi. Ha és amennyiben a szerződés a leadási anyag minőségi hibája okán lehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.

10. A teljesítés helye és ideje

A Szolgáltató az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik.
A szállítási határidőt munkanapokban kell megadni. Munkanapnak számít hétfőtől péntekig minden nap, kivéve az ünnepnapokat. Ha nincs megállapodás a Szolgáltató weboldalán az előteljesítésre vonatkozóan, úgy semmi esetben sem terheli a kreativinas.hu -t a vételár kifizetése előtti szállítási kötelezettség. A szállítási határidő akkor tekintendő betartottnak, ha az áru a szállítási határidő végéig elhagyja az üzemet vagy a vásárló általi elszállítási lehetőség esetén az áru szállításra készre lett jelentve. A szállítási határidő betartásának előfeltétele, a weboldal Segítség menü pontjának Szállítási határidő fejezetében rögzített vásárlót terhelő kötelezettségek határidőben történő és szabályszerű teljesítése.

A kézbesítési napnak az a nap minősül, melyen a megrendelő címére a kézbesítés vagy kézbesítési kísérlet megtörtént. Amennyiben a vevő nem tartózkodik a szállítási címen, esetleg rossz címet vagy adatot adott meg, azért a felelősség őt terheli.
A Szolgáltató küldemény érkezése előtti napon egy értesítő e-mailt küld a küldemény feladásáról. Megrendelőnek olyan címet kell megadnia, ahol hétköznap munkaidőben elérhető. A futár sikertelen kézbesítés esetén a következő napon újra megpróbálja kézbesíteni a küldeményt. Amennyiben másodszori alkalomra sem sikerül, a Megrendelővel telefonon kapcsolatba lép (ha a megrendelő megadta telefonszámát a regisztráció során) és egyeztet az átvételről. Amennyiben munkahelyi címre kéri a Megrendelő a szállítást, a cég nevét is köteles megadni.

A teljesítés helye a Megrendelő által a megrendelés során meghatározott szállítási és a Szolgáltató által e-mailben visszaigazolt cím. Ha a Megrendelő a termék átvételét megtagadja vagy elmulasztja, a legyártott, de át nem vett áru összes felmerült költsége kiszámlázásra kerül. A fenti árut a Megrendelő költségére és kockázatára, havi tárolási díj ellenében raktározza a Szolgáltató, mely díj a bruttó termékérték 30%-a. Ha a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 2 hónap elteltével sem veszi át, a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése nélkül is megsemmisítheti.

A raktározás költségét Megrendelő köteles megfizetni Szolgáltató részére.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget – még ha jogi kötelezőerővel megállapított szállítási határidőkről van is szó – abban az esetben, ha a szállítás, és a teljesítés késedelme egy elháríthatatlan külső okon (vis maior), vagy olyan eseményen alapul, amelyek a Szolgáltató szállítását jelentősen megnehezítik vagy ellehetetlenítik (ide tartoznak különösen a sztrájk vagy ha a munkavállalók nem tudnak bejutni az üzembe, esetleges hatósági rendelkezések és más előre nem látható akadályok), és a Szolgáltató érdekkörén kívül állnak, valamint bizonyíthatóan jelentős befolyással bírnak a termék előállítására vagy leszállítására, még akkor is ha ezek a Szolgáltató szállítóinál vagy alvállalkozóinál merülnek fel. Ezek a körülmények feljogosítják a Szolgáltató -t a szállítás vagy teljesítés időtartamának az akadályoztatás időtartamának megfelelő határidővel történő meghosszabbítására, vagy a még nem teljesített rész vonatkozásában a szerződéstől való teljes vagy részleges elállásra. Ha a fent említett körülményekre tekintettel a teljesítés lehetetlenné válik, akkor a Szolgáltató mentesül a teljesítési kötelezettség alól.

A Szolgáltató köteles a vásárlót ezekről a körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.

11. Kárveszély-viselés

A termék véletlen megsemmisülésének vagy a véletlen megrongálódásának veszélye a szállításra jogosult személynek való átadás időpontjától, de legkésőbb attól az időponttól, amikor a termék elhagyja az üzemet, száll át a vásárlóra. Ez a rendelkezés érvényes tekintet nélkül arra, hogy ki viseli a szállítási költségeket. Abban az esetben, ha a termék szállításra kész, és a szállítás olyan okokból késik, melyért a Szolgáltató nem felelős, a kár veszélyének viselése a vásárlóra hárul a szállításra készre jelentés kézhezvételétől.
A vásárló kérésére és költségére a Szolgáltató biztosítja a küldeményt a biztosítható károkkal szemben.

12. Mennyiségi kifogások

Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni mind a kiadvány, mind pedig – nem nyomdai szolgáltatás esetén – az egyéb, szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt mennyiséghez képest, az átadásra kerülő mennyiséget a teljesítési helyen ellenőrizni kell. Eltérés esetén, azt a Felek képviselői az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Az árut kézhezvétel után rögtön át kell vizsgálni. A kiszállított árun a nyilvánvaló hiányosságokat a kézhezvételtől számított nyolc munkanapon belül kell jelenteni a Szolgáltató -nak.
A fenti határidő csak abban az esetben érvényes, ha a kifogást ezen belül elküldték a Szolgáltató részére . A vásárló a kifogását a hiányosság megjelölésével és a szavatossági igényének megjelölésével írásban köteles megadni. Olyan kifogásokat, amelyek azon alapulnak, hogy a vásárló a nyomtatási adatok előírásait nem vette figyelembe, nem lehet érvényesíteni.
A kereskedelmi forgalomban szokásos 3 % -val több vagy kevesebb termék szállítását a vásárlónak el kell fogadnia, amennyiben ez a konkrét esetben elvárható. A szállított mennyiség kerül fizetésre.
Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén, a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Megrendelő választása szerint:
Póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását
A le nem gyártott példányok számával arányos árleszállításra tarthat igényt.
Az előállítási folyamatok során keletkező kisebb eltérések nem kifogásolhatóak.

Ez különösen érvényes az alábbiak esetén:

enyhe színeltérések két vagy több megrendelés között
enyhe színeltérések egy előző megrendeléshez képest
enyhe színeltérések az egyes ívek között egy megrendelésen belül, enyhe vágási és falcolási tolerancia (= eltérések a nyitott vagy falcolt végleges formátumtól); különösen drótfűzött vagy gyűrűs magazinoknál, brosúráknál és könyveknél a végleges formátumtól való maximum 4 mm-es eltérés, minden más brosúránál és könyvnél a végleges formátumtól való 2 mm-es eltérés, reklámtechnikai termékeknél 1-2%-os eltérés a végleges formátumtól, minden más terméknél a végleges formátumtól való maximum 1 mm-es eltérés,
enyhe színeltérések a magazinok belső része és borítója között
enyhe eltolódás (maximum 1 mm-ig) a parciális UV-lakkozásban a nyomtatási motívumhoz képest
Technikai okok miatt ugyanez érvényes más minták, pl. színhelyes próbanyomatok (proof) és nyomatok, valamint a végtermék összehasonlítására is – akkor is, ha azokat mi állítottuk elő.
Az enyhe színeltérés értéke: +- 3 delta

13. Minőségi kifogások

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a Kiadvány átvételekor legalább „szúrópróba-szerűen”, majd az átvételt követő 7 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a kiadvány minőségét. Ha a Megrendelő a kiadvány minőségével kapcsolatosan kifogást kíván előterjeszteni, arról legkésőbb a kiadvány átvételét követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Szolgáltatót. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
Ha a Megrendelő a Kiadvány átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Szolgáltató által a Megrendelő részére átadott kiadványokat, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Szolgáltató legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek a kifogásról. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.
Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőség-ellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

14. Díjfizetés

A Megrendelő köteles a kiadvány, illetve a megrendelt termék átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben – készpénzben, bankkártyával, ill. online fizetést indítva, akár PayPal webes felületén keresztül vagy hagyományos banki átutalás útján – a Szolgáltató -nak a Budapest Bank ZRT.-nél vezetett bankszámla számára megfizetni.
Társaságunknál utánvétes fizetési módra is van lehetőség – bizonyos, előre egyeztetett értékhatárig termékek esetében -, ennek aktuális költségvonzatát a weboldalon a megrendelési folyamat során közöljük.
Az utólagos átutalásos (halasztott) fizetés csak a kreativinas.hu -val történt egyeztetés után, külön engedéllyel történhet. A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel a Szolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést, illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal vagy bankgaranciával, esetlegesen értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összeg.
10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 10 %-a.
A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

15. Tulajdonjog fenntartás

Ha és amennyiben a szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás, hanem egyéb megrendelt termék leszállítása képezi, úgy a Szolgáltató ezen termékek tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számlánk teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja.
A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.
A Szolgáltató nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

16. Szerződésszegések, szavatosság

A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Szolgáltató folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes nyomdai feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.
Szerződésszegést követ el Megrendelő, ha a 8. pont szerinti anyag-leadási határidőt nem tartja be.
Ha a Megrendelő elmulasztja az anyagleadási határidőt a Szolgáltató választása szerint jogosult:
a szerződést felmondani, és a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát, vagy
új anyagleadási határidőt meghatározni, melyet, ha a Megrendelő nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.
Átvételi kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, illetve Kiadványt a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon, a Szolgáltató nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt kiadványt, avagy árut a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult – az áru vételárán, illetve a nyomdai szolgáltatás vállalkozói díján felül – az áru, illetve az elkészített Kiadvány őrzésével, raktározásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségét Megrendelőre terhelni. Megrendelő fizetési késedelme esetén a 12. pont vonatkozó rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató késedelme:

Ha és amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítésével késedelembe esik, – azaz a szerződés tárgyát képező terméket, illetve kiadványt a teljesítés helyén, a teljesítés helyeként meghatározott időpontban nem adja át Megrendelő részére – úgy Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett naptári naponként a megrendelővel a szerződésben előre megállapodott összeget késedelmi kötbér jogcímen a Szolgáltató számlakövetelésével szembe állítani.

A Szolgáltató hibás teljesítése:

Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szolgáltató hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 10., illetve 11. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.
Nyomdai szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 11. pontban foglaltak szerint alapos kifogás esetén Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Ha és amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt. Megrendelő a szerződés tárgyát képező áruval szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

A Szolgáltató az alapos megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 7 napon belül kijavítani, illetve kicserélni.
Ha és amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
Felek rögzítik, ha és amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.

17. Adatkezelés

Szolgáltató a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a Szolgáltató részéről elektronikus úton, illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Szolgáltató címére megküldve.

18. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.